Karel Van Den Broeck

Boekingskantoor & Artiestenbureau

Boekingsvoorwaarden

1. De organisator verklaart de prestaties van de artiest te kennen. Er zal geen discussie zijn over het gebrachte programma, het repertoire en het – binnen de wettelijke norm - geproduceerde geluidsvolume. Omschrijvingen van deze prestatie door het Theater- & Organisatiebureau KVDB, gelden enkel als richtinggevend en zijn puur informatief bedoeld : de invulling van de artistieke prestatie is volledig in handen van de artiest zelf.

2. De artiest verplicht zich ertoe, instructies van contractant 1 of een afgevaardigde van Theater & Organisatiebureau KVDB op te volgen, voor zover deze geen inbreuk plegen op de artistieke prestatie zelf.

3. Mondelinge afspraken hebben geen invloed op deze overeenkomst, behalve indien deze – in gezamenlijk overleg – en door alle partijen schriftelijk werden bevestigd. Elke wijziging (doorhaling of aanvulling) moet door beide partijen geparafeerd worden.

4. Contractant 2 is verplicht stipt op tijd te zijn - als omschreven in dit contract en dit met alle voorzieningen, die nodig zijn om de vermelde prestatie te kunnen uitvoeren. Noodzakelijke technische afspraken, opbouw van nodige techniek, bezoek aan kleedruimte, nodige drankvoorzieningen en dergelijke... dienen voor het aanvangsuur te zijn geregeld.

5. Contractant 2 – zijnde de artiest – is verplicht, indien hij door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum op te treden, dit ter stond en tijdig aan Theaterbureau KVDB kenbaar te maken, gevolgd door een doktersattest. Ingeval van ziekte is de tijdslimiet van deze melding vastgesteld op minimaal 12-uur voor aanvang van het optreden. Deze tijdslimiet kan enkel vervallen mits een schriftelijke bevestiging in het doktersattest.

6. Alle infrastructuren zoals de locatie zelf, het podium, de elektriciteitaansluitingen, geluid & licht (indien zelf door contractant 1 ingehuurd) en een nette afsluitbare kleedkamer met toilet in de directe buurt van het podium, zullen bij aankomst van de technische crew of artiest(en), gebruiksklaar zijn. Buiten artiesten en begeleiders mag niemand zonder toelating de kleedkamer(s), backstage-ruimte en het podium betreden.

7. Contractant 1 staat in voor de veiligheid van alle aangeleverde materialen en persoonlijke bezittingen van de artiest en zijn begeleiders. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, kledij, techniek, vervoermiddelen etc. of diefstal - ten nadele van contractant 2 en veroorzaakt door iemand anders dan de artiest of zijn crew – dient door contractant 1 volledig te worden vergoed tegen taxatiewaarde. Ingeval van betwisting dient een deurwaarder of andere onpartijdige rechtspersoon – door beide partijen erkend - de nodige vaststellingen te verrichten. Indien deze schade, de oorzaak is van het niet kunnen vervullen van de artistieke prestatie, kan dit – voor contractant 1 - geen aanleiding zijn tot enige vorm van schadeloosstelling en dient het afgesproken honorarium van artiest en Theater- & Organisatiebureau KVDB alsnog te worden betaald.

8. Contractant 1 verplicht ertoe tenminste twee gratis consumpties per uur aan te bieden vanaf aankomst tot vertrek van de artiest en z'n begeleiders. Eventueel gevraagde catering of overnachtingfaciliteiten zijn ten laste van contractant 1, maar dienen vooraf in de offerte te zijn vermeld als zijnde een onvoorwaardelijk onderdeel van het contract.

9. Contractanten 1 & 2 verplichten er zich toe elk re-engagement of nieuwe contactpersoon onmiddellijk aan Theaterbureau KVDB kenbaar te maken. Bij niet-naleving hiervan kan Theaterbureau KVDB een schadevergoeding eisen ter waarde van 10 contracten, der laatst uitgevoerde door beide partijen.

10. De betaling gebeurt als gestipuleerd in dit contract. Afwijkingen dienaangaande dienen minimaal één week voor de prestatiedatum schriftelijk te worden meegedeeld en zijn slechts bindend na onderling akkoord.

11. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% vermeerderd met de interesten ΰ rato van 1,5% per maand. Alle facturen zijn betaalbaar als vermeld in deze overeenkomst ten huize van Theaterbureau KVDB.

12. Wat betreft de aan ommezijde van het contract vermelde gage :

a) Deze is een bruto artiestenvergoeding, m.a.w. een forfaitaire vaste vergoeding voor de artiest, eventueel te verhogen met het gebruikelijke BTW-tarief.

b) De artiest zal voor afdracht van belastingen of voorheffingen bij de desbetreffende instanties persoonlijk garant staan en er zorg voor dragen.

c) Contractant 2 zal :

a. zich in regel stellen ten overstaan van de Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen en zelf instaan voor afdracht der sociale bijdragen. De artiest verplicht zich ertoe – ter incassering van zijn gage – een factuur te overhandigen aan contractant 1 of aan Theaterbureau KVDB. Vervolgens deze factuur voor voldaan te ondertekenen, behoudens betaling per bank volgt.

b. Indien hij fungeert onder het werknemersstatuut - persoonlijk contact opnemen met een SBK voor de verloningsmodaliteiten. De vermelde artistieke gage zal inclusief alle loonlasten berekend zijn en kunnen nooit op contractant 1 of Theaterbureau KVDB worden nagevorderd.

d) Ingeval contractant 2 een buitenlandse artiest betreft, blijft contractant 1, zijnde de organisator, wel verantwoordelijk voor de afdracht van de belasting op buitenlandse artiesten – heffing, die ook steeds te zijner laste valt (bedrijfsvoorheffing). Contractant 1 zal hier zelf zorg voor dragen en alle nodige stappen ondernemen aangaande het inwinnen van de juiste informatie in deze materie, alsook zelf zorgen voor de afdracht ervan.

e) Deze is

a. Of inclusief een productie & commissievergoeding voor Theaterbureau KVDB wat in dat geval door contractant 1 via bank zal worden overgemaakt aan Theaterbureau KVDB of namens Theaterbureau KVDB door de artiest kan worden ontvangen.

b. Of exclusief : het contract is dan opgesplitst in twee bij elkaar horende delen, zijnde een artiestencontract en een productie & commissienota met factuur.

13. De artiest/groep verplicht zich tot het onmiddellijk verstrekken van alle nodige personaliagegevens en dit op eenvoudige vraag van Theater- & Organisatiebureau KVDB – als daar zijn fotokopie van paspoort, bewijs van zelfstandigheidverklaring, gegevens van het ingeschakelde SBK-kantoor enz. Elke wijziging van gegevens of statuten zal onmiddellijk aan Theaterbureau KVDB kenbaar worden gemaakt. Alle kosten of eventuele gerechtelijke gevolgen, voortvloeiende uit het niet nakomen van deze noodwendigheid vallen steeds ten lasten van de artiest(en) of groep. Theater- & Organisatiebureau KVDB mag zich baseren op de vroeger verstrekte gegevens van de artiest en gaat uit van een onveranderde gegevenssituatie. De BVBA kan hiervoor nooit worden verantwoordelijk gesteld worden.

14. Alle partijen erkennen, dat Theaterbureau KVDB enkel als tussenpersoon of als mandataris optreedt – dat de BVBA dus niet verantwoordelijk is voor de verplichtingen noch van de ene noch van de andere.

15. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de artiest is het maken van elke audio- en/of visuele opname strikt verboden. Bij overtreding zal door de organisator een schadevergoeding moeten betaald worden, gelijk aan minstens éénmaal het in dit contract vermelde honorarium; elk gebruik van eventuele opnamen kan juridisch vervolgd worden.

16. De naam van de artiest mag niet in verband gebracht worden met eventuele sponsors. Van deze regel kan slechts afgeweken worden na schriftelijk akkoord van de artiest en/of schriftelijke overeenkomst tussen artiest en sponsor(s). Bij overtreding zal door de organisator een schadevergoeding moeten betaald worden, gelijk aan minstens éénmaal het bovenvermelde honorarium.

17. De artiest behoudt zich het recht voor om in geval van een TV optreden/opname of een buitenlands optreden, dit contract te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum in overleg met contractant 1. De artiest zal Theater- & Organisatiebureau KVDB hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en een kopie van het desbetreffende TV-optreden/opname of buitenlands contract aan Theater- & Organisatiebureau KVDB overhandigen. Deze annulatie of datumverplaatsing kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling - met uitzondering van een eventuele extra bemiddelingsvergoeding voor Theater- & Organisatiebureau KVDB ten laste van de artiest in kwestie.

18. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd ten gevolge van enig overheidsbevel of ten gevolge van enig overmacht zijn contractanten gerechtigd de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. Contractant 1 staat in voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij weigering of het ontbreken ervan – niet op overmacht beroepen. Indien het optreden onderbroken wordt om eender welke reden ook, behalve door de schuld van contractant 2, zal contractant 1 de totale contractsom onmiddellijk betalen.

19. Behoudens overmacht, zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst, door één der partijen, een schadevergoeding moeten betaald worden door de nalatige partij aan de andere, gelijk aan minstens éénmaal het hoger vermelde honorarium. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn wegens het enkele feit van contractbreuk en kan onmiddellijk ter plaatse opgevorderd worden.

Alle kosten ter dier zake te maken, evenals de zulke om de in gebreke zijnde partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de contractverbrekende partij.

Tevens is de contractverbrekende partij gehouden alle schade te vergoeden, die voor de andere contractant zal ontstaan - dit in de meest uitgebreide zin - daaronder begrepen: de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs enz.

20. Voorlopige of definitieve beλindiging/stopzetting van de artistieke prestatie door of van de artiest of groep is een geval van overmacht.

21. Deze overeenkomst dient binnen de 14-dagen na dagtekening te worden geretourneerd aan Theaterbureau KVDB.

22. Theaterbureau KVDB heeft het recht maximaal 10-personen gratis voor het optreden uit te nodigen. Afwijking van deze regel kan enkel in gezamenlijk overleg met de organisatie, de artiest en Theaterbureau KVDB.

23. Contractanten verklaren hiermede meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of voogden.

24. Alle kosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen, enz. zijn ten laste van contractant 1.

25. BVBA Theater- & Organisatiebureau Karel Van den Broeck is gezeteld : Legen Heirweg 146 te 9140 Elversele

Volg ons via:
Nieuwsbrief

Naam *
E-mailadres *


Contact info:

KVDB
Theater- & Organisatie bureau

Legen Heirweg 146
9140 Elversele - Belgie
Tel +32 (0)3 771 30 48
Fax +32 (0)3 771 40 98
info[@]kvdb.be