Boekingsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De organisator verklaart de prestaties van de artiest te kennen. Er zal geen discussie zijn over het gebrachte programma, het repertoire en het – binnen de wettelijke norm - geproduceerde geluidsvolume. Omschrijvingen van deze prestatie door het Theater- & Organisatiebureau KVDB, gelden enkel als richtinggevend en zijn puur informatief bedoeld : de invulling van de artistieke prestatie is volledig in handen van de artiest zelf.

2. De artiest verplicht zich ertoe, instructies van contractant 1 of een afgevaardigde van Theater & Organisatiebureau KVDB op te volgen, voor zover deze geen inbreuk plegen op de artistieke prestatie zelf.

3. Mondelinge afspraken hebben geen invloed op deze overeenkomst, behalve indien deze – in gezamenlijk overleg – en door alle partijen schriftelijk werden bevestigd. Elke wijziging (doorhaling of aanvulling) moet door beide partijen geparafeerd worden.

4. Contractant 2 is verplicht stipt op tijd te zijn - als omschreven in dit contract en dit met alle voorzieningen, die nodig zijn om de vermelde prestatie te kunnen uitvoeren. Noodzakelijke technische afspraken, opbouw van nodige techniek, bezoek aan kleedruimte, nodige drankvoorzieningen en dergelijke... dienen voor het aanvangsuur te zijn geregeld.

5. Contractant 2 – zijnde de artiest – is verplicht, indien hij door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum op te treden, dit ter stond en tijdig aan Theaterbureau KVDB kenbaar te maken, gevolgd door een doktersattest. Ingeval van ziekte is de tijdslimiet van deze melding vastgesteld op minimaal 12-uur voor aanvang van het optreden. Deze tijdslimiet kan enkel vervallen mits een schriftelijke bevestiging in het doktersattest.

6. Alle infrastructuren zoals de locatie zelf, het podium, de elektriciteitaansluitingen, geluid & licht (indien zelf door contractant 1 ingehuurd) en een nette afsluitbare kleedkamer met toilet in de directe buurt van het podium, zullen bij aankomst van de technische crew of artiest(en), gebruiksklaar zijn. Buiten artiesten en begeleiders mag niemand zonder toelating de kleedkamer(s), backstage-ruimte en het podium betreden.

7. Contractant 1 staat in voor de veiligheid van alle aangeleverde materialen en persoonlijke bezittingen van de artiest en zijn begeleiders. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, kledij, techniek, vervoermiddelen etc. of diefstal - ten nadele van contractant 2 en veroorzaakt door iemand anders dan de artiest of zijn crew – dient door contractant 1 volledig te worden vergoed tegen taxatiewaarde. Ingeval van betwisting dient een deurwaarder of andere onpartijdige rechtspersoon – door beide partijen erkend - de nodige vaststellingen te verrichten. Indien deze schade, de oorzaak is van het niet kunnen vervullen van de artistieke prestatie, kan dit – voor contractant 1 - geen aanleiding zijn tot enige vorm van schadeloosstelling en dient het afgesproken honorarium van artiest en Theater- & Organisatiebureau KVDB alsnog te worden betaald.

8. Contractant 1 verplicht ertoe tenminste twee gratis consumpties per uur aan te bieden vanaf aankomst tot vertrek van de artiest en z'n begeleiders. Eventueel gevraagde catering of overnachtingfaciliteiten zijn ten laste van contractant 1, maar dienen vooraf in de offerte te zijn vermeld als zijnde een onvoorwaardelijk onderdeel van het contract.

9. Contractanten 1 & 2 verplichten er zich toe elk re-engagement of nieuwe contactpersoon onmiddellijk aan Theaterbureau KVDB kenbaar te maken. Bij niet-naleving hiervan kan Theaterbureau KVDB een schadevergoeding eisen ter waarde van 10 contracten, der laatst uitgevoerde door beide partijen.

10. De betaling gebeurt als gestipuleerd in dit contract. Afwijkingen dienaangaande dienen minimaal één week voor de prestatiedatum schriftelijk te worden meegedeeld en zijn slechts bindend na onderling akkoord.

11. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% vermeerderd met de interesten à rato van 1,5% per maand. Alle facturen zijn betaalbaar als vermeld in deze overeenkomst ten huize van Theaterbureau KVDB.

12. Wat betreft de aan ommezijde van het contract vermelde gage :

a) Deze is een bruto artiestenvergoeding, m.a.w. een forfaitaire vaste vergoeding voor de artiest, eventueel te verhogen met het gebruikelijke BTW-tarief.

b) De artiest zal voor afdracht van belastingen of voorheffingen bij de desbetreffende instanties persoonlijk garant staan en er zorg voor dragen.

c) Contractant 2 zal :

a. zich in regel stellen ten overstaan van de Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen en zelf instaan voor afdracht der sociale bijdragen. De artiest verplicht zich ertoe – ter incassering van zijn gage – een factuur te overhandigen aan contractant 1 of aan Theaterbureau KVDB. Vervolgens deze factuur voor voldaan te ondertekenen, behoudens betaling per bank volgt.

b. Indien hij fungeert onder het werknemersstatuut - persoonlijk contact opnemen met een SBK voor de verloningsmodaliteiten. De vermelde artistieke gage zal inclusief alle loonlasten berekend zijn en kunnen nooit op contractant 1 of Theaterbureau KVDB worden nagevorderd.

d) Ingeval contractant 2 een buitenlandse artiest betreft, blijft contractant 1, zijnde de organisator, wel verantwoordelijk voor de afdracht van de belasting op buitenlandse artiesten – heffing, die ook steeds te zijner laste valt (bedrijfsvoorheffing). Contractant 1 zal hier zelf zorg voor dragen en alle nodige stappen ondernemen aangaande het inwinnen van de juiste informatie in deze materie, alsook zelf zorgen voor de afdracht ervan.

e) Deze is

a. Of inclusief een productie & commissievergoeding voor Theaterbureau KVDB wat in dat geval door contractant 1 via bank zal worden overgemaakt aan Theaterbureau KVDB of namens Theaterbureau KVDB door de artiest kan worden ontvangen.

b. Of exclusief : het contract is dan opgesplitst in twee bij elkaar horende delen, zijnde een artiestencontract en een productie & commissienota met factuur.

13. De artiest/groep verplicht zich tot het onmiddellijk verstrekken van alle nodige personaliagegevens en dit op eenvoudige vraag van Theater- & Organisatiebureau KVDB – als daar zijn fotokopie van paspoort, bewijs van zelfstandigheidverklaring, gegevens van het ingeschakelde SBK-kantoor enz. Elke wijziging van gegevens of statuten zal onmiddellijk aan Theaterbureau KVDB kenbaar worden gemaakt. Alle kosten of eventuele gerechtelijke gevolgen, voortvloeiende uit het niet nakomen van deze noodwendigheid vallen steeds ten lasten van de artiest(en) of groep. Theater- & Organisatiebureau KVDB mag zich baseren op de vroeger verstrekte gegevens van de artiest en gaat uit van een onveranderde gegevenssituatie. De BVBA kan hiervoor nooit worden verantwoordelijk gesteld worden.

14. Alle partijen erkennen, dat Theaterbureau KVDB enkel als tussenpersoon of als mandataris optreedt – dat de BVBA dus niet verantwoordelijk is voor de verplichtingen noch van de ene noch van de andere.

15. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de artiest is het maken van elke audio- en/of visuele opname strikt verboden. Bij overtreding zal door de organisator een schadevergoeding moeten betaald worden, gelijk aan minstens éénmaal het in dit contract vermelde honorarium; elk gebruik van eventuele opnamen kan juridisch vervolgd worden.

16. De naam van de artiest mag niet in verband gebracht worden met eventuele sponsors. Van deze regel kan slechts afgeweken worden na schriftelijk akkoord van de artiest en/of schriftelijke overeenkomst tussen artiest en sponsor(s). Bij overtreding zal door de organisator een schadevergoeding moeten betaald worden, gelijk aan minstens éénmaal het bovenvermelde honorarium.

17. De artiest behoudt zich het recht voor om in geval van een TV optreden/opname of een buitenlands optreden, dit contract te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum in overleg met contractant 1. De artiest zal Theater- & Organisatiebureau KVDB hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en een kopie van het desbetreffende TV-optreden/opname of buitenlands contract aan Theater- & Organisatiebureau KVDB overhandigen. Deze annulatie of datumverplaatsing kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling - met uitzondering van een eventuele extra bemiddelingsvergoeding voor Theater- & Organisatiebureau KVDB ten laste van de artiest in kwestie.

18. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd ten gevolge van enig overheidsbevel of ten gevolge van enig overmacht zijn contractanten gerechtigd de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. Contractant 1 staat in voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij weigering of het ontbreken ervan – niet op overmacht beroepen. Indien het optreden onderbroken wordt om eender welke reden ook, behalve door de schuld van contractant 2, zal contractant 1 de totale contractsom onmiddellijk betalen.

19. Behoudens overmacht, zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst, door één der partijen, een schadevergoeding moeten betaald worden door de nalatige partij aan de andere, gelijk aan minstens éénmaal het vermelde honorarium. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn wegens het enkele feit van contractbreuk en kan onmiddellijk ter plaatse opgevorderd worden.

Alle kosten ter dier zake te maken, evenals de zulke om de in gebreke zijnde partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de contractverbrekende partij.

Tevens is de contractverbrekende partij gehouden alle schade te vergoeden, die voor de andere contractant zal ontstaan - dit in de meest uitgebreide zin - daaronder begrepen: de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs enz.

20. Voorlopige of definitieve beëindiging/stopzetting van de artistieke prestatie door of van de artiest of groep is een geval van overmacht.

21. Deze overeenkomst dient binnen de 14-dagen na dagtekening te worden geretourneerd aan Theaterbureau KVDB op straffe van nietigverklaring bij overschrijding van deze termijn.

22. Theaterbureau KVDB heeft het recht maximaal 10-personen gratis voor het optreden uit te nodigen. Afwijking van deze regel kan enkel in gezamenlijk overleg met de organisatie, de artiest en Theaterbureau KVDB.

23. Contractanten verklaren hiermede meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of voogden.

24. Alle kosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen, enz. zijn ten laste van contractant 1.

25. BVBA Theater- & Organisatiebureau Karel Van den Broeck is gezeteld : Antwerpsesteenweg 174-E te 9140 Tielrode.

ALGEMEEN GELDENDE VOORWAARDEN VOOR ALLE OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE TECHNISCHE APPARATUUR EN DIENSTEN

Onze facturen zijn betaalbaar te Tielrode.
De betaling geschiedt contant, behalve andersluidende vermelding.

Iedere, zelfs gedeeltelijk, op de vastgestelde vervaldag niet betaalde factuur, zullen van rechtswege nalatigheidsinteresten van 5% per verlopen of begonnen maand opbrengen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
In geval van wanbetaling der factuur binnen de 30 dagen na de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling vereist is, zal zij verhoogd worden met 20%, met een minimum- bedrag van 125,00 €, ten titel van schadevergoeding, zo in gemeen overleg vastgesteld wegens de schade voortkomende uit de laattijdige uitvoering van de verplichting der betaling en dit onverminderd de bovenvermelde conventionele intresten van 5% per maand en de gebeurlijke gerechtskosten.

Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der partijen een schadevergoeding gelijk aan tenminste éénmaal het aan ommezijde vermelde honorarium, moeten betaald worden door de nalatige partij aan de andere. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkel feit van contractbreuk en kan terstond worden opgevorderd. 
Alle kosten ter dien zake te maken alsmede de zulke om in gebreke zijnde partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de nalatige partij.
Tevens is de nalatige partij gehouden aan alle schade te vergoeden, die voor de andere partij zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs.

Deze overeenkomst dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn geretourneerd naar het in bijgaand schrijven vermelde adres - op straffe van nietigheid.
Ingeval van geschil, zullen alleen bevoegd zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
Door de bestelling over te maken aanvaardt van rechtswege de klant huidige algemene verkoopsvoorwaarden en verzaking aan zijn aankoopvoorwaarden.

In geval van geleverde diensten en materiaal, incl. verhuur:

De klant staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen.
Vanaf 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
De organisator draagt altijd de eindverantwoordelijke en dient in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen.
De organisator dient een geijkte meetinstallatie ter beschikking te stellen van de PA-firma zodat metingen uitgevoerd kunnen worden.
U kan steeds via boekingskantoor KvdB of zijn onderaannemer een geijkt meettoestel inhuren dat voldoet aan de normen.

Iedere schade aangebracht aan apparatuur, enz. en veroorzaakt door het publiek, artiesten of derden wordt door de klant volledig vergoed en wel binnen 1 maand nadat eventuele schade is toegebracht, uit te betalen door de klant aan boekingskantoor KvdB of zijn onderaannemer.
De inrichter zal zorg dragen voor de elektriciteitsaansluiting nabij het podium (maximaal 10 meter van het podium): drie fazen 380 V. + N, 63 ampères per fase met CEE-norm (rode stekker / 5-pin).
Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht per 6 werkuren een volwaardige maaltijd te voorzien, aangepast aan het moment van de dag (fastfood is geen volwaardige maaltijd).
Indien hieraan niet voldaan is, wordt er voor elke overgeslagen maaltijd 25 euro / excl. btw aangerekend.

Er dient een nette afsluitbare kleedkamer aan de achterzijde van het podium aanwezig te zijn.
De opdrachtgever is verplicht te voorzien in parkeergelegenheid.
De ondergrond dient voldoende verhard te zijn om met vrachtwagens (25 ton) veilig te kunnen manoeuvreren zonder vast te rijden.
Indien niet, worden alle kosten (parkingkosten / takelkosten / etc ) die hiervan het gevolg zijn later extra gefactureerd.

De klant dient hotelovernachting te voorzien voor de crew.
Dit is van toepassing wanneer de werkdag langer duurt dan 18 uur (de tijd gemeten tussen het vertrek aan het magazijn met de vrachtwagen en retour aan hetzelfde magazijn).
Het hotel wordt geboekt door het boekingskantoor of zijn onderaannemer op basis van twin-kamers incl. ontbijt, in een standaard hotel, en dit zal nadien gefactureerd worden naar de klant.

Het annuleren van een order moet gebeuren ten laatste 7 dagen voor de afhaalperiode.
Indien dit niet het geval is zal er een factuur opgemaakt worden voor 50% van het originele factuurbedrag.
Bij eventuele wijzigingen aan bestaande orders dient dezelfde termijn gerespecteerd te worden.
Er wordt een verschil gemaakt tussen een offerte en een bevestigde offerte.
Wanneer er een offerte opgemaakt wordt, dan is deze geldig gedurende 15 dagen. Enkel wanneer offertes gehandtekend "voor akkoord” teruggestuurd worden binnen de 15 dagen na opmaak van de offerte, is de offerte bevestigd voor uitvoering.

Bij de verhuur van videoschermen is de klant verantwoordelijk voor het vermijden van burn-out effecten op het scherm. (deze worden veroorzaakt door langdurig hetzelfde beeld te tonen).
Indien deze burn-out niet kan verwijderd worden is de klant verantwoordelijk voor de kosten voor het vervangen van het scherm door een nieuw, alsook voor de kosten veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn in verhuur voor derden.
In geval van huur van videoservers is de klant verantwoordelijk voor alle rechten (auteurs en andere…) van de inhoud (video, audio,…).
De klant wordt ook verondersteld deze inhoud (content) te voorzien.

In geval van huur van trusses, ground supports en rigging is de klant verantwoordelijk voor de correcte berekening van de gebouwde constructies.
Boekingskantoor KvdB of zijn onderaannemer kan op elk moment een berekening eisen van de geplande of gebouwde constructies, alsook is de klant verantwoordelijk voor de schade aangebracht door verkeerd gebruik/berekening.

Een All Risk-verzekering is ten laste van de organisator.

Indien het materiaal langer dan 18u op de locatie blijft, dient de organisator in te staan voor security.
Op die manier kan de organisator het materiaal voldoende beschermen tegen diefstal en/of vandalisme.

Specifieke voorwaarden in geval van verhuur:

De klant voorziet in voldoende bescherming voor alle apparatuur (tegen regen, stof,…). Alle apparatuur mag uitsluitend in gesloten transportvoertuigen vervoerd worden.

De klant vermeldt bij boeking de effectieve gebruiksperiode en afhaalperiode. Transport en installatiedagen worden niet meegerekend als deze in totaal niet langer dan 2 dagen in beslag nemen en dit voor een verhuurperiode van minimum één dag. De dagen zoals vermeld bij de boeking dienen gerespecteerd te worden.
De verhuur start vanaf 14u in de namiddag en de materialen dienen terug gebracht te worden voor 11u in de voormiddag.
Te laat terugbrengen van materiaal zal ingeschreven worden als een nieuw order.
De klant zal hiervoor de kosten betalen, alsook de eventuele kosten veroorzaakt aan derden door het te laat terugbrengen.

Tenzij de productie volledig aan boekingskantoor KvdB of zijn onderaannemer wordt overgelaten, is de klant verantwoordelijk voor de lijst van het bestelde materiaal.
Boekingskantoor KvdB of zijn onderaannemer is in dit geval niet verantwoordelijk voor niet mee bestelde stukken.
De klant is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en het juiste gebruik ervan. Eventuele bestaande schade bij afhaling moet direct gemeld worden bij afhaling, zodat hier nota van gemaakt kan worden.
Van alle schade aan het materiaal bij terugbrengen, zal de klant een factuur krijgen voor de herstelling ervan.
De klant zorgt ervoor dat de gehuurde materialen in reine staat worden teruggebracht.
Eventuele kosten voor het poetsen of schilderen van gehuurde materialen zullen ook gefactureerd worden aan de klant, alsook de kosten voor het correct oprollen van kabels.

SABAM EN DE BILLIJKE VERGOEDING

Telkens wanneer u muziek gebruikt op uw evenement, heeft u een licentie van Unisono nodig.
Als organisator bent u zelf verantwoordelijk voor de aanvraag hiervan.
Het bedrag dat u moet betalen, hangt af van het soort evenement, de inkomprijs, de oppervlakte van de ruimte, enz.
U kunt vooraf een simulatie maken via de website https://www.unisono.be.
U doet minstens vijf kalenderdagen vóór aanvang aangifte van de activiteit via de website van Unisono.
Sinds kort kunt u ook de Billijke Vergoeding (zie hieronder) aanvragen via dit platform.

Bent u te laat, dan kan het bedrag van de aangifte verhoogd worden.

Terwijl Sabam de rechten van auteurs beschermt, is de Billijke Vergoeding bestemd voor de producenten en uitvoerende artiesten van muziek die u afspeelt op uw evenement. Organiseert u uw muziekevenement in een zaal?
Dan zal de zaal in de meeste gevallen zelf een jaartarief Billijke Vergoeding bezitten en betalen.
U kunt dit navragen bij de zaaleigenaar of via de website van Unisono kunt u opzoeken of er een jaartarief is voor een bepaalde zaal.

Bij een openluchtevenement zult u altijd zelf Billijke Vergoeding moeten aanvragen.
Sinds kort kunt u die aanvraag samen met de Sabam-aanvraag indienen via het platform Unisono.
Ook de facturatie gebeurt samen.
U moet alleen Billijke Vergoeding betalen als u een bestaande opname afspeelt.
Wie dus enkel een live concert organiseert, moet geen aangifte doen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens in ons bestand of deze te laten verwijderen.

Bescherming van gegevens
Ons kantoor hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.
De informatie op deze site is echter beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Als wij uw gegevens ontvangen op onze website worden de coderings-technologieën gebruikt, die erkend worden als gangbare standaard binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie, die wij ontvangen op onze site.
De persoonsgegevens, die wij via onze site ontvangen, worden enkel gebruikt om uw vraag of opdracht te kunnen uitvoeren en om u – zonder enige verplichting van uwentwege - te kunnen informeren over onze diensten.
U kan ten allen tijde uw mailadres verwijderen uit deze database.

Cookies en statistieken
Deze website maakt gebruik van cookies als gevolg van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven.
Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
Google Analytics bewaart bepaalde technische en geologische gegevens in statistieken, hetgeen ons kantoor toelaat het surfgedrag van onze bezoekers beter te analyseren.
Deze gegevens kunnen bestaan uit browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website waarlangs u op deze website gekomen bent. Deze statistieken laten ons toe om onze website beter te optimaliseren en zijn volledig anoniem.

Wijzigingen van dit beleid
Theater- & Organisatiebureau KvdB bvba behoudt zich het recht om haar privacy beleid te allen tijde aan te passen.
Gelieve daarom deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken
Partijen zijn het erover eens dat Theater- & Organisatiebureau KvdB ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de "Algemene verordening gegevensbescherming".

Nieuwsbrief

Graag nodigen wij u uit gratis in te schrijven in onze nieuwsbrief.
Zo blijft u steeds op de hoogte van onze artiesten en allerlei nieuwigheden en "hot items".

Neem contact op
© 2024 Karel Van Den Broeck | Website door Linqq.nl